Saame uhkusega teatada, et Maarjamaa Hariduskolleegium on saanud aastateks 2022-2027 Erasmuse õpirände akrediteeringu.

Erasmus+ õpirännetel osalemise eesmärgiks on anda üldhariduses töötavatele inimestele ning õpilastele võimaluse enesetäiendamiseks ja õppimiseks rahvusvahelises keskkonnas. Erasmus+ õpirännet on võimalik kasutada oma kooli arengueesmärkide saavutamiseks, parandades nii õppe kvaliteeti.

Meie kooli eesmärgid õpirändel osalemisel:

  • Maarjamaa Hariduskolleegiumi töötajate hoiakud, teadmised, oskused ja käitumine vastavad KLAT kompetentsimudelile.
  • Maarjamaa Hariduskolleegiumi töötajad lähtuvad konfliktide lahendamisel taastava õiguse põhimõtetest ja kasutavad taastava õiguse metoodikat
  • Noorte suundumine KLATilt tagasi oma kogukonda ja kooli on sujuv ja tagab noortele vajaliku toe ning nende toimetuleku tavaelus
  • Noorte arengu hindamine ja toetamine KLATil viibimise ajal on süsteemne, kõiki osapooli kaasav ja tõhus.
  • Maarjamaa Hariduskolleegiumis on loodud üksus, kus osutatakse meditsiinilist kinnise lasteasutuse teenust.

EE

Maarjamaa Hariduskolleegium (edaspidi MHK) on riigipõhikool suure abivajadusega psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Õppetöö toimub põhikooli riikliku ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel eesti ja vene keeles. Kool korraldab ka haiglaõpet Lõuna-Eesti piirkonnas. Koolil on kaks õppekohta: Emajõe õppekeskus (Kaagveres) ja Valgejõe õppekeskus (Tapal). Koolil on õpilaskodu, mis on avatud aastaringselt. Kuna kooli suunab noori kohus kuni üheks aastaks, on õpilaste arv ja koosseis pidevas muutumises. Miljööteraapiale tuginev meeskond korraldab sotsiaalpedagoogi eestvedamisel laste igapäevaelu, toetades toimetulekut ja tehes koostööd lapse võrgustikega nii koolisiseselt kui kooliväliselt. Õpilastele pakutakse kohapeal mitmekülgset huvitegevust.

EN

Maarjamaa Hariduskolleegium (MHK) is a state funded school for students with special educational needs (SEN) as well as psychological and behavioural problems. The school offers secondary education in the national curriculum for basic schools and the simplified national curriculum of basic schools for students between the ages of 12-17 in both Estonian and Russian. The school also manages teaching in a hospital in the South-Estonian region. The school operates in two locations: the Emajõe learning centre in Kaagvere and the Valgejõe learning centre in Tapa. The school has a boarding house which is open throughout the year. The students are referred to MHK through court order for one calendar year. Hence, the number of students attending MHK is constantly changing throughout the school year. The students’ daily activities are structured around the principles of milieu therapy providing guidance in developing their coping mechanisms and by collaborating with the students’ support networks within and beyond the school. In addition, the school offers various after school activities.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation
Saki järjekord: 
1