Meie koolist

Tugisüsteem


Oleme õpilaskoduga kool. Pakume ööpäevaringset tuge psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Oma töös toetume õpilase tugevustele, lähtume iga õpilase individuaalsetest vajadustest. Õppe- ja kasvatustööd korraldame seostatult ning õpilase eripärast lähtuvalt. Õpilase arengu toetamisel peame oluliseks majasisest meeskonnatööd ning koostööd võrgustikuga. Leiame ja kaasame vajadusel spetsialiste väljastpoolt.


Oleme õpilaskoduga kool. Pakume ööpäevaringset tuge psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Oma töös toetume õpilase tugevustele, lähtume iga õpilase individuaalsetest vajadustest. Õppe- ja kasvatustööd korraldame seostatult ning õpilase eripärast lähtuvalt. Õpilase arengu toetamisel peame oluliseks majasisest meeskonnatööd ning koostööd võrgustikuga. Leiame ja kaasame vajadusel spetsialiste väljastpoolt.

Tugispetsialistid

Sotsiaalpedagoog jälgib ja toetab igapäevaselt õpilase toimetulekut nii koolis kui õpilaskodus. Ta toetab õpilast sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega toimetulekul ning õpetab uusi toimetulekuoskusi läbi individuaal- ja/või grupitöö. Sotsiaalpedagoog korraldab last ümbritseva meeskonna koostööd ning kaasab õpilase arengu toetamise eesmärgil õpilase koolivälist tugivõrgustikku ja erialaspetsialiste. Sotsiaalpedagoog vahendab infot õpilase võrgustiku liikmete vahel ning toetab õpilast ametkondade ja asutustega suhtlemisel ning edasise haridustee planeerimisel.  

Psühholoog on kooli tugiteenuste spetsialist, kelle tööks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. Koolipsühholoog juhindub oma tegevuses õpilase heaolust ja parimatest huvidest.

Eripedagoog soovitab õpilasele võimetekohast õppekava, õppevormi, õppematerjale ja õpistrateegiaid, lähtuvalt kompleksse uuringu tulemustest. Eripedagoogilisel nõustamisel selgitame välja lapse õpitaseme ja õpivajadused.

Õde jälgib õpilaste terviseseisundit,  edendab õpilaste tervist, annab vajalikku ja vältimatut abi, arendab õpilaste eneseabi oskusi individuaalselt või grupis. 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuses osutab tervishoiuteenust Tartu Koolitervishoiu OÜ (tegevusluba L02675).
Õde Riina Lumpre 

Vastuvõtuaeg:
E 9:00-15:00
T 9:00-15:00

Muul ajal kokkuleppel
 

Loovterapeut annab kunstide põhiseid meetodeid ja tehnikaid rakendades tagasiside õpilase tugevuste, olemasolevate ressursside ning arengupotentsiaalide kohta lähtudes teraapia protessis esile kerkivatest emotsionaalsetest ja käitumuslikest eripäradest. Viib õpilastega läbi eesmärke hõlmavad kohtumised, keskendudes loomingulisele protsessile, et toetada toimetulekut isikliku elu aspektidega, kooli- ja klassisuhetega, vaimse tervise ja/või arenguliste eripäradega ning õppetööga.