Meie koolist

Õppetöö


Oleme kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus õpilasele on loodud individuaalsed, eakohased ja turvalised võimalused haridustee jätkamiseks, kus toetatakse õpilase tervist ja igakülgset arengut ning resotsialiseerumist ühiskonda.
 

Loe lisaks


Oleme kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus õpilasele on loodud individuaalsed, eakohased ja turvalised võimalused haridustee jätkamiseks, kus toetatakse õpilase tervist ja igakülgset arengut ning resotsialiseerumist ühiskonda.
 

Loe lisaks

Üldinfo

Oleme kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus õpilasele on loodud individuaalsed, eakohased ja turvalised võimalused haridustee jätkamiseks, kus toetatakse õpilase tervist ja igakülgset arengut ning resotsialiseerumist ühiskonda.
 

Olles kool-kompetentsikeskus, toetame iga õppija individuaalset arengut isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamiseks, kasutades selleks koordineeritult nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna meetmeid, tehes koostööd lapse võrgustikuga ning toetades ja nõustades koostööpartnereid.
 

Õppetöö korralduses keskendume igale õpilasele kui isiksusele, arvestame tema võimeid ja individuaalseid iseärasusi. Koolis on paindlik õpetamise süsteem, mis on orienteeritud iga õpilase individuaalse õppimise tempole ja varem õpitu tasemele. Rakendame vajadusel diferentseeritud õpet ning individuaalset õppekava. Õppeprotsessis on pearõhk sellel, et õpilased omandaksid teadmised ja oskused, väärtushinnangud ja toimimisviisid toimetulekuks igapäevases elus. Õppimise strateegia kavandamise, jälgimise ja korrigeerimise metoodika toetub õpetajate, sotsiaalpedagoogide ja tugispetsialistide koostööle.
 

Õppetöö toimub põhikooli riikliku ja lihtsustatud õppekava alusel nii eesti- kui vene keeles. Oluliseks ülesandeks on vene õppekeelega õpilaste rahvusliku identiteeditunde toetamine ja nende samaaegne integreerimine Eesti ühiskonda.
 

Õppetöö pikkuseks õppeaastas on vähemalt 175 päeva. Õppetöö toimub perioodõppena. Õppekorralduse arvestuslik ühik on õppetund (45 minutit). Kokkuvõttev hindamine toimub iga õppeperioodi lõpul.