Meie koolist

Kodukord

 1. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Maarjamaa Hariduskolleegiumi (edaspidi: kool) ruumides ja territooriumil viibivad isikud järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ning teisi seadusandlikke akte ja käesolevat kooli kodukorda.
 2. Õpilaste kooli vastu võtmise ja nimekirjast välja arvamise aluseks on Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste vastuvõtmise ning koolist
  väljaarvamise tingimused ja kord

  2.1. Kooli õpilaste nimekirja arvamisel õpilaspileti väljastamise aluseks on Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise 
  põhimõtted
 3. Lapse arengu, eduka õppimise ning edasijõudmise eelduseks ja aluseks on koolikohustuse täitmine, tugitegevused ja kooli ning tugivõrgustiku asjakohane teabevahetus.
  3.1. Koolikohustus on lapse õigus ja kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.
  3.2. Õpilastel on õigus ja kohustus kasutada ning järgida kõiki neile kooli ja teiste seaduslikult tunnustatud institutsioonide poolt määratud lapse arengut toetavaid tugiteenuseid.
  3.3. Koolikohustuse täitmise toetamise, jälgimise ning arvestuse aluseks on "Maarjamaa Hariduskolleegiumi puudumiste arvestamise juhend.
 4. Kooli õpilased täidavad neile Eesti Vabariigi seaduste ja kooli põhimäärusega pandud kohustusi ja lähtuvad oma tegevuses MHK Hea Õpilase Meelespeast“.
 5. Koolis toimub tegevus vastavalt kinnitatud raampäevakavale 365 päeva aastas, Emajõe õppekeskuse raampäevakava ja Valgejõe õppe-
  keskuse raampäevakava
  .
  5.1. Üldjuhul toimub õppetöö koolimajas või selle territooriumil.
  5.2. Õppetunni ajal viibitakse selleks ettenähtud kohas.
  5.3. Õppetundidesse jõutakse õigeaegselt.
  5.4. Õppetunnis tegeletakse õppekavas kirjeldatud tegevustega Kooli töötajal on õigus ja kohustus võtta hoiule õppetööd segavad vahendid.
  5.5. Õpilase isiklike vahendi äravõtmise kohta vormistatakse vastavasisuline akt.
  5.6. Vahetunnid on õpilastele õppetööst vabad. „Maarjamaa Hariduskol-
  leegiumi õpilaste vahetundides viibimine
  “.
 6. Ekskursioonidel ja õppekäikudel planeeritud õppetöö ning väljaspool kooli toimuvate ürituste korraldamise aluseks on „Maarjamaa Hariduskol-
  leegiumi koolisiseste ja -väliste ürituste ning väljasõitude korraldamise põhimõtted
  “.
 7. Kooli töötajad, õpilased ja lapsevanemad juhinduvad oma tegevustes suulistest ja kirjalikest kokkulepetest ning teabevahetuse aluseks on
  Maarjamaa Hariduskolleegiumi teabevahetuse head tavad“.
 8. Suhtlemine vanemate ja lähedastega on reguleeritud Suhtlemine
  vanemate ja lähedaste
  alusel.
 9. Koolimajja on lubatud siseneda isiklike asjade ning õppetööks, tugi- ja huvitegevuseks vajalike esemete ning vahenditega.
  9.1. Kooli ruumides kantakse vahetusjalatseid.
  9.2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse esemete hoiupaikadesse. Koolipäevaks vajalikud vahendid võetakse õppetööle kaasa.
  9.3. Töötajate ja õpilaste välimus ning riietus vastavad hea maitse tavadele, kooli ruumides ei kanta väljakutsuvaid aksessuaare.
 10. Koolimajja toodud, seadusandlikke aktidega keelatud ained ja koolikeskkonna turvalisust ohustavad vahendid ning esemed antakse kooli töötaja korraldusel hoiule. Maarjamaa Hariduskolleegiumis keelatud esemed ja ained“.
 11. Kooli territooriumil viibivad kooli töötajad töögraafiku alusel ja õpilased vastavalt raampäevakavale ning külastajad töötajate teadmisel ja nõusolekul.
  11.1. Õpilased viibivad ametiruumides ainult kooli töötaja kutsel koos kooli töötajaga.
 12. Kooli avalikes ruumides ja territooriumil on kaamerad. Toimub pidev inimeste liikumise jälgimine ja salvestamine. Kaamerate olemasolu ja salvestiste vajadus on tingitud nii töötajate kui õpilaste turvalisuse tagamiseks ja õiguste kaitseks. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord“.
 13. Koolil on õigus kontrollida kooli territooriumil viibivate isikute tuvastamiseks isikut tõendavat dokumenti.
 14. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamine ja koolihoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumine toimub Turvalisuse tagamine koolis alusel.
 15. Õpilase võib paigutada eraldusruumi juhul, kui on ilmnenud otsene oht enesevigastuseks või vägivallaks teiste isikute suhtes ning suusõnaline rahustamine ei ole osutunud küllaldaseks. Eraldusruumi paigutamine toimub vastavalt „Maarjamaa Hariduskolleegiumi eraldusruumi kasutamise ja paigutamise korra alusel.
 16. Kooli töötajad ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult ja säästvalt kooli varasse ning vahenditesse ja hoiavad oma töökohal ning kooli ruumides puhtust ja korda.
 17. Kooli töötajad ja õpilased vastutavad nende kasutusse antud õppe- ja töövahendite ning õpikute/töövihikute otstarbekohase kasutamise eest.
  17.1. Koolist lahkudes tagastavad töötajad ja õpilased nende kasutusse antud õppe- ja töövahendid ning õpikud/töövihikud.
  17.2. Õppe- ja töövahendite või õpikute/töövihikute tahtliku rikkumise või kaotamise korral vastutab isik, kelle kasutusse need anti ja hüvitab kahju vastavalt kehtivatele seadustele.
 18. Koolis kasutatakse isiklikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi vahendeid vastavalt IKT vahendite kasutamise korrale“.
 19. Töötajate isiklike asjade säilimise eest hoolitsevad ja vastutavad kooli töötajad. Õpilased vastutavad nende asjade säilimise eest ise, mis pole antud/võetud hoiule.
 20. Õpilaste ja töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
 21. Kooli õpilased ja töötajad ei avalda (sh interneti, e-kirjade, IKT vahendite jne abil)  halvustavaid või solvavaid tekste, pilte ega videosid.
 22. Kooli ruumides ja territooriumil heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik kooli direktori või tema poolt volitatud isiku nõusolek.
  22.1. Alaealistest heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik lapsevanema või lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
 23. Eriotstarbelistes ruumides ja territooriumitel (söökla, raamatukogu, arvutiklass, õppeklassides, jms) järgitakse lisaks kooli kodukorrale ka vastava ruumi kasutamise korda ja nõudeid.
 24. Spordisaalide ja -rajatiste kasutamine toimub vastavalt „Spordirajatiste kasutamise reeglitele“.
 25. Õpilaste tunnustamise ja mõjutamise aluseks on lisaks PGS- is sätestatule Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste tunnustamine ning mõjutusmeetmete määramine ja rakendamine õpilasele“.
 26. Koolil on õpilaskodu, mis asub kooli territooriumil.
  26.1. Õpilaskodu ruumides viibivad isikud on kohustatud järgima Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaskodu kodukorda“.
 27. Õpilastele sõitude hüvitamine toimub Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste sõidukulude hüvitamise kord“ alusel".
 28. Käesoleva kodukorraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab kooli juhtkond iga konkreetse juhtumi kohta eraldi.