Meie koolist

Kodukord


§ 1. ÜLDSÄTTED

 1. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Maarjamaa Hariduskolleegiumi (edaspidi: kool) ruumides ja territooriumil viibivad isikud järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ning teisi õigusakte ja käesolevat kooli kodukorda (edaspidi kodukord). 
 2. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides ning kohtulahendites.
 3. Õpilase suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (edaspidi PGS) § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
 4. Kodukorraga saab tutvuda kooli kodulehel www.mhk.edu.ee ja kooli raamatukogus. 

§ 2. KODUKORRA PÕHIALUSED

 1. Lapse arengu ja õppetöös eduka edasijõudmise eelduseks ja aluseks on koolikohustuse täitmine, tugitegevused ja kooli ning tugivõrgustiku asjakohane teabevahetus. 

  Koolikohustus on lapse kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Õpilastel on õigus kasutada neile kooli ja teiste seaduslikult tunnustatud institutsioonide poolt määratud lapse arengut toetavaid tugiteenuseid
   
 2. Koolimajja on lubatud siseneda isiklike asjade ning õppetööks, tugi- ja huvitegevuseks vajalike esemete ning vahenditega.
 3. Üleriided ja välisjalatsid ning koolipäevaks mittevajalikud esemed jäetakse selleks ettenähtud kohta, vajalikud vahendid võetakse õppetööle kaasa.
 4. Töötajate ja õpilaste välimus on puhas ja korrektne. 
 5. Töötajad ja õpilased vastutavad nende kasutusse antud õppe- ja töövahendite ning õpikute/töövihikute otstarbekohase kasutamise eest ning koolist lahkudes tagastavad need. Tahtliku rikkumise või kaotamise korral vastutab isik, kelle kasutusse need anti ja hüvitab kahju vastavalt kehtivatele seadustele. 
 6.  Töötajad ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult ja säästvalt kooli varasse ning vahenditesse ja hoiavad oma töökohal ning kooli/õpilaskodu ruumides puhtust ja korda. 
 7. Töötajate isiklike asjade säilimise eest vastutavad kooli töötajad. Õpilased vastutavad nende isiklike asjade säilimise eest, mis pole antud/võetud hoiule. Kadunud või rikutud isiklike asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
 8. Kooli õpilased ja töötajad väljendavad end teiste suhtes lugupidaval viisil. 
 9. Kooli ruumides ja territooriumil heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik kooli direktori või tema poolt volitatud isiku suuline nõusolek, sh alaealise pildistamiseks ning alaealisest heli- või videosalvestuste tegemiseks ja piltide või salvestiste avalikustamiseks on vajalik lapsevanema või lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
 10. Kooli territooriumil viibivad kooli töötajad töögraafiku alusel, õpilased vastavalt raampäevakavale ning külastajad töötajate teadmisel ja nõusolekul. 
 11. Ruumides ja territooriumidel, millele on kehtestatud eraldi kasutamise kord (raamatukogu, arvutiklass jms) järgitakse lisaks kooli kodukorrale ka vastava ruumi või territooriumi kasutamise korda. Ametiruumides viibivad õpilased ainult kooli töötaja kutsel koos kooli töötajaga.
 12. Koolis peab täitma ohutustehnika- ja tuleohutusnõudeid, mida tutvustatakse kõigile õpilastele ja töötajatele.
 13. Käesoleva kodukorraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab kooli juhtkond iga konkreetse juhtumi kohta eraldi.

§ 3. KODUKORRA JUURDE KUULUVAD KOOLIELU REGULEERIVAD KORRAD TULENEVALT ÕIGUSAKTIDEST 

1. Nõuded õpilase käitumisele tulenevad põhikooli riiklikust õppekavast (edaspidi PRÕK) (§ 19 lõikest 5). Nõuetega saab tutvuda siit (Lisa 1).

2. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord (PGS § 55 lg 4). 

   2.1    Koolis toimub tegevus 365 päeva aastas vastavalt kinnitatud raampäevakavadele: Emajõe õppekeskuse raampäevakavaga saab tutvuda siit (Lisa 2). Valgejõe õppekeskuse raampäevakavaga saab tutvuda siit (Lisa 3). Raampäevakava tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodulehe kaudu.

   2.2    Üldjuhul toimub õppetöö koolimajas või selle territooriumil. Õppetunni ajal viibitakse selleks ettenähtud kohas. Õppetundidesse jõutakse õigeaegselt ja õppetunnis tegeletakse õppekavas kirjeldatud tegevustega. Töötajal on õigus ja kohustus võtta hoiule õppetööd segavad esemed/vahendid, mille töötaja tagastab õpilasele üldjuhul õppetöö lõpus. 

   2.3    Vahetunnid on õppetööst vabad, õpilased viibivad siis kooli territooriumil töötajaga kokku lepitud kohas ja juhinduvad käesoleva paragrahvi punktis 1 toodud nõuetest. Õuetegevusteks sobiva ilma korral viibivad õpilased koos töötajaga soovitavalt kooli õuealal. 

   2.4    Õpilasel on kohustus teavitada lähemalasuvat töötajat tekkinud probleemidest, konfliktidest ning vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest asjaoludest. 

   2.5    Töötajal on kohustus sekkuda konfliktse olukorra lahendamiseks, võimaluse või võimekuse puudumisel viivitamatult teavitada järelevalve töötajat.

3. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57).

   3.1    Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami hinne on «väga hea».

   3.2    Kiitusega (suuline, kirjalik e-koolis, õpilase päevikus) tunnustatakse õpilast saavutuste eest tema tegevustes. 

   3.3    Tänu (suuline, kirjalik e-koolis, õpilase päevikus) osutatud heateo või koostöö eest.

   3.4    Kiituskirjaga kooli või klassi lõpetamisel tunnustatakse õpilast väga heade ja heade tulemuste eest aineõpetuses.

   3.5    Tunnustuskirjaga tunnustatakse õpilast suurepäraste valdkondlike saavutuste eest. 

   3.6    Diplomiga tunnustatakse õpilast  sportlike saavutuste eest.

   3.7    Preemiaüritusega premeeritakse õpilast, rühma või klassi suurepäraste koostöötulemuste eest.

4. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9). 

Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse õpilast suuliselt ning sõltuvalt rakendatavast meetmest õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja või õppenõukogu otsuse koopia kättetoimetamisega, elektroonilise õppeinfosüsteemi või elektroonilise posti kaudu.

5. Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3 ). 

Koolikohustuse täitmise toetamise, jälgimise ning arvestuse aluseks on koolis kinnitatud õppest ja koolist puudumisest teavitamise kord, millega saab  tutvuda  siit (Lisa 4).

6. Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord (PGS § 29 lg 4, PRÕK § 19 lg 4). Korraga saab tutvuda siit (Lisa 5).

7. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord (PGS § 44 §44 lg 7). 

Töötajatel on õigus kontrollida kooli territooriumil viibivate isikute tuvastamiseks isikut tõendavat dokumenti.

   7.1    Väljaspool kooli territooriumit viibib õpilane:

      7.1.1    päevakavas ette nähtud tegevustes (trennid, huviringid, iseseisev liikumine tervishoiutöötaja juurde, koju, jms) iseseisvalt või täiskasvanud saatjaga (kooli töötaja või muu kokkulepitud isik);

      7.1.2    erakorralisel juhul (politsei või kiirabi poolt kaasa viiduna, edasilükkamatul põhjusel tervishoiutöötaja juures vms).

   7.2    Emajõe õppekeskuses fikseeritakse liikumine kooli infosüsteemis. Iseseisva väljaspool kooli territooriumi viibimise kohta koostatakse vastav dokument, mille õpilane allkirjastab ja mille koopia saab endaga kaasa.

   7.3    Valgejõe õppekeskuses koostatakse väljaspool kooli territooriumi viibimise kohta vastav dokument, mille õpilane allkirjastab ja mille koopia saab endaga kaasa. Lisaks märgib õpilane allkirjaga valvelauas oma lahkumise ja saabumise.

8. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord (PGS § 44 lg 6). 

Kooli avalikes ruumides ja territooriumil on kaamerad. Toimub pidev inimeste liikumise jälgimine ja salvestamine. Kaamerate olemasolu ja salvestiste vajadus on nii töötajate kui õpilaste turvalisuse tagamiseks ja õiguste kaitseks. Korraga saab tutvuda siit (Lisa 6).

9. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks (PGS § 44 lg 2 ja 3). Korraga saab tutvuda siit (Lisa 7).

10. Õpilaspileti kasutamise kord koolis (Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4 ). Kooli õpilaste nimekirja arvamisel õpilaspileti väljastamise aluseks on „õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise põhimõtted“. Korraga saab tutvuda siit (Lisa 8).

11. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40 lg 2).  

Õpilasel on õigus tasuta kasutada oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.  Vahendite kasutamine toimub koolitöötaja järelevalvel ja vastavalt päevakavale.

12. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja tagastamine (PGS § 58 lg 3 p 6; lg 5). 

Õpilaste poolt hoiule antud esemed hoiustatakse lukustatud kapis. Eseme hoiule andmine ja selle õpilasele tagastamine dokumenteeritakse hoiule võetavate esemete nimekirjas. Õpilane ning töötaja kinnitavad oma allkirjaga esemete hoiule andmise ja õpilasele tagastamise.

Õpilane annab hoiule järgmised esemed:

   - IKT vahendid (telefonid, arvutid, tahvelarvutid, mängukonsoolid jm interneti kasutamist võimaldavad seadmed);

   - Sularaha;

   - Dokumendid;

   - Raseerimisvahendid;

   - Muud esemed (sh väärisesemed), mida õpilane ise soovib hoiule anda.

13. Kooli õpilaskodu (PGS § 39 lg 4) Koolil on õpilaskodu, mis asub kooli territooriumil. Õpilaskodu kodukorraga saab tutvuda siit (Lisa 9). 

 

Prinditav dokument

§ 1. ÜLDSÄTTED

 1. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Maarjamaa Hariduskolleegiumi (edaspidi: kool) ruumides ja territooriumil viibivad isikud järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ning teisi õigusakte ja käesolevat kooli kodukorda (edaspidi kodukord). 
 2. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides ning kohtulahendites.
 3. Õpilase suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (edaspidi PGS) § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
 4. Kodukorraga saab tutvuda kooli kodulehel www.mhk.edu.ee ja kooli raamatukogus. 

§ 2. KODUKORRA PÕHIALUSED

 1. Lapse arengu ja õppetöös eduka edasijõudmise eelduseks ja aluseks on koolikohustuse täitmine, tugitegevused ja kooli ning tugivõrgustiku asjakohane teabevahetus. 

  Koolikohustus on lapse kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Õpilastel on õigus kasutada neile kooli ja teiste seaduslikult tunnustatud institutsioonide poolt määratud lapse arengut toetavaid tugiteenuseid
   
 2. Koolimajja on lubatud siseneda isiklike asjade ning õppetööks, tugi- ja huvitegevuseks vajalike esemete ning vahenditega.
 3. Üleriided ja välisjalatsid ning koolipäevaks mittevajalikud esemed jäetakse selleks ettenähtud kohta, vajalikud vahendid võetakse õppetööle kaasa.
 4. Töötajate ja õpilaste välimus on puhas ja korrektne. 
 5. Töötajad ja õpilased vastutavad nende kasutusse antud õppe- ja töövahendite ning õpikute/töövihikute otstarbekohase kasutamise eest ning koolist lahkudes tagastavad need. Tahtliku rikkumise või kaotamise korral vastutab isik, kelle kasutusse need anti ja hüvitab kahju vastavalt kehtivatele seadustele. 
 6.  Töötajad ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult ja säästvalt kooli varasse ning vahenditesse ja hoiavad oma töökohal ning kooli/õpilaskodu ruumides puhtust ja korda. 
 7. Töötajate isiklike asjade säilimise eest vastutavad kooli töötajad. Õpilased vastutavad nende isiklike asjade säilimise eest, mis pole antud/võetud hoiule. Kadunud või rikutud isiklike asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
 8. Kooli õpilased ja töötajad väljendavad end teiste suhtes lugupidaval viisil. 
 9. Kooli ruumides ja territooriumil heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik kooli direktori või tema poolt volitatud isiku suuline nõusolek, sh alaealise pildistamiseks ning alaealisest heli- või videosalvestuste tegemiseks ja piltide või salvestiste avalikustamiseks on vajalik lapsevanema või lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
 10. Kooli territooriumil viibivad kooli töötajad töögraafiku alusel, õpilased vastavalt raampäevakavale ning külastajad töötajate teadmisel ja nõusolekul. 
 11. Ruumides ja territooriumidel, millele on kehtestatud eraldi kasutamise kord (raamatukogu, arvutiklass jms) järgitakse lisaks kooli kodukorrale ka vastava ruumi või territooriumi kasutamise korda. Ametiruumides viibivad õpilased ainult kooli töötaja kutsel koos kooli töötajaga.
 12. Koolis peab täitma ohutustehnika- ja tuleohutusnõudeid, mida tutvustatakse kõigile õpilastele ja töötajatele.
 13. Käesoleva kodukorraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab kooli juhtkond iga konkreetse juhtumi kohta eraldi.

§ 3. KODUKORRA JUURDE KUULUVAD KOOLIELU REGULEERIVAD KORRAD TULENEVALT ÕIGUSAKTIDEST 

1. Nõuded õpilase käitumisele tulenevad põhikooli riiklikust õppekavast (edaspidi PRÕK) (§ 19 lõikest 5). Nõuetega saab tutvuda siit (Lisa 1).

2. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord (PGS § 55 lg 4). 

   2.1    Koolis toimub tegevus 365 päeva aastas vastavalt kinnitatud raampäevakavadele: Emajõe õppekeskuse raampäevakavaga saab tutvuda siit (Lisa 2). Valgejõe õppekeskuse raampäevakavaga saab tutvuda siit (Lisa 3). Raampäevakava tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodulehe kaudu.

   2.2    Üldjuhul toimub õppetöö koolimajas või selle territooriumil. Õppetunni ajal viibitakse selleks ettenähtud kohas. Õppetundidesse jõutakse õigeaegselt ja õppetunnis tegeletakse õppekavas kirjeldatud tegevustega. Töötajal on õigus ja kohustus võtta hoiule õppetööd segavad esemed/vahendid, mille töötaja tagastab õpilasele üldjuhul õppetöö lõpus. 

   2.3    Vahetunnid on õppetööst vabad, õpilased viibivad siis kooli territooriumil töötajaga kokku lepitud kohas ja juhinduvad käesoleva paragrahvi punktis 1 toodud nõuetest. Õuetegevusteks sobiva ilma korral viibivad õpilased koos töötajaga soovitavalt kooli õuealal. 

   2.4    Õpilasel on kohustus teavitada lähemalasuvat töötajat tekkinud probleemidest, konfliktidest ning vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest asjaoludest. 

   2.5    Töötajal on kohustus sekkuda konfliktse olukorra lahendamiseks, võimaluse või võimekuse puudumisel viivitamatult teavitada järelevalve töötajat.

3. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57).

   3.1    Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami hinne on «väga hea».

   3.2    Kiitusega (suuline, kirjalik e-koolis, õpilase päevikus) tunnustatakse õpilast saavutuste eest tema tegevustes. 

   3.3    Tänu (suuline, kirjalik e-koolis, õpilase päevikus) osutatud heateo või koostöö eest.

   3.4    Kiituskirjaga kooli või klassi lõpetamisel tunnustatakse õpilast väga heade ja heade tulemuste eest aineõpetuses.

   3.5    Tunnustuskirjaga tunnustatakse õpilast suurepäraste valdkondlike saavutuste eest. 

   3.6    Diplomiga tunnustatakse õpilast  sportlike saavutuste eest.

   3.7    Preemiaüritusega premeeritakse õpilast, rühma või klassi suurepäraste koostöötulemuste eest.

4. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9). 

Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse õpilast suuliselt ning sõltuvalt rakendatavast meetmest õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja või õppenõukogu otsuse koopia kättetoimetamisega, elektroonilise õppeinfosüsteemi või elektroonilise posti kaudu.

5. Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3 ). 

Koolikohustuse täitmise toetamise, jälgimise ning arvestuse aluseks on koolis kinnitatud õppest ja koolist puudumisest teavitamise kord, millega saab  tutvuda  siit (Lisa 4).

6. Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord (PGS § 29 lg 4, PRÕK § 19 lg 4). Korraga saab tutvuda siit (Lisa 5).

7. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord (PGS § 44 §44 lg 7). 

Töötajatel on õigus kontrollida kooli territooriumil viibivate isikute tuvastamiseks isikut tõendavat dokumenti.

   7.1    Väljaspool kooli territooriumit viibib õpilane:

      7.1.1    päevakavas ette nähtud tegevustes (trennid, huviringid, iseseisev liikumine tervishoiutöötaja juurde, koju, jms) iseseisvalt või täiskasvanud saatjaga (kooli töötaja või muu kokkulepitud isik);

      7.1.2    erakorralisel juhul (politsei või kiirabi poolt kaasa viiduna, edasilükkamatul põhjusel tervishoiutöötaja juures vms).

   7.2    Emajõe õppekeskuses fikseeritakse liikumine kooli infosüsteemis. Iseseisva väljaspool kooli territooriumi viibimise kohta koostatakse vastav dokument, mille õpilane allkirjastab ja mille koopia saab endaga kaasa.

   7.3    Valgejõe õppekeskuses koostatakse väljaspool kooli territooriumi viibimise kohta vastav dokument, mille õpilane allkirjastab ja mille koopia saab endaga kaasa. Lisaks märgib õpilane allkirjaga valvelauas oma lahkumise ja saabumise.

8. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord (PGS § 44 lg 6). 

Kooli avalikes ruumides ja territooriumil on kaamerad. Toimub pidev inimeste liikumise jälgimine ja salvestamine. Kaamerate olemasolu ja salvestiste vajadus on nii töötajate kui õpilaste turvalisuse tagamiseks ja õiguste kaitseks. Korraga saab tutvuda siit (Lisa 6).

9. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks (PGS § 44 lg 2 ja 3). Korraga saab tutvuda siit (Lisa 7).

10. Õpilaspileti kasutamise kord koolis (Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4 ). Kooli õpilaste nimekirja arvamisel õpilaspileti väljastamise aluseks on „õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise põhimõtted“. Korraga saab tutvuda siit (Lisa 8).

11. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40 lg 2).  

Õpilasel on õigus tasuta kasutada oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.  Vahendite kasutamine toimub koolitöötaja järelevalvel ja vastavalt päevakavale.

12. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja tagastamine (PGS § 58 lg 3 p 6; lg 5). 

Õpilaste poolt hoiule antud esemed hoiustatakse lukustatud kapis. Eseme hoiule andmine ja selle õpilasele tagastamine dokumenteeritakse hoiule võetavate esemete nimekirjas. Õpilane ning töötaja kinnitavad oma allkirjaga esemete hoiule andmise ja õpilasele tagastamise.

Õpilane annab hoiule järgmised esemed:

   - IKT vahendid (telefonid, arvutid, tahvelarvutid, mängukonsoolid jm interneti kasutamist võimaldavad seadmed);

   - Sularaha;

   - Dokumendid;

   - Raseerimisvahendid;

   - Muud esemed (sh väärisesemed), mida õpilane ise soovib hoiule anda.

13. Kooli õpilaskodu (PGS § 39 lg 4) Koolil on õpilaskodu, mis asub kooli territooriumil. Õpilaskodu kodukorraga saab tutvuda siit (Lisa 9). 

 

Prinditav dokument