Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel [LÕPPENUD]

Projekti nimi: Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel

Maarjamaa Hariduskolleegium (varasemalt ja projekti dokumentatsioonis Kaagvere Erikool ja Tapa Erikool) on partneriks SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse projektis „Erikoolist tavaellu tõhusta võrgustikutöö toel“, mida rahastatakse Euroopa Majan duspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine".

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored, samuti http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/jatkutugi-erikoolist-ja-vanglast-vabanenud-noortele/.

Projekti pikaajaline eesmärk on: Jätkutoe pakkumise süsteemse mudeli rakendamise ning võrgustikuliikmete pädevuse ja motivatsiooni suurendamise tagajärjel on Eestis suurenenud erikoolist vabanenud noorte toimetulek ja vähenenud retsidiivne käitumine.

Üldeesmärk:

Projektitegevuste tulemusena on paranenud Tapa ja Kaagvere erikoolis õppivate ja kodukohta tagasipöörduvate noorte sotsiaalne toimetulek ning neile suunatud jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet. On välja töötatud erikoolist vabanenud noortele jätkutoe pakkumiseks vajalikud erinevatele osapooltele mõeldud programmid, metoodika ja juhendmaterjalid.Erikoolide töötajate (õpetajate, sotsiaalpedagoogide, psühholoogide jt. tugispetsialistide) jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud. Samuti on lapsevanemad teemakesksete grupinõustamiste kaudu senisest enam kaasatud võrgustikutöösse ning nende abistamisoskused, vanemlikud oskused ja noorele täiendava toe pakkumise suutlikkus on suurenenud.

Informatsioon programmide rakendamise kohta on teavitustegevuste kaudu jõudnud jätkutoe pakkumisega seotud sihtgruppide, teenuse tellijate ja laiema avalikkuseni.

Projekti eesmärgid täidetakse läbi 4 alaeesmärgi saavutamise:

  1. On välja töötatud erikoolist vabanenud noortele jätkutoe pakkumise süsteemne mudel koos erinevatele osapooltele mõeldud programmide, metoodika ja juhendmaterjalidega.
  2. On suurenenud Tapa ja Kaagvere erikooli töötajate (õpetajate, klassijuhatajate, kasvatajate, sotsiaalpedagoogide, psühholoogide, tugispetsialistide) pädevus noortele jätkutoe pakkumiseks ning koostöö tegemiseks noorte mitteformaalse võrgustiku liikmetega.
  3. On suurenenud erikoolist vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused, lapsevanemate vanemlikud oskused ja noorele täiendava toe pakkumise suutlikkus.
  4. Jätkutoe pakkumisega seotud sihtgrupid, teenuse tellijad ja laiem avalikkus on teadlikud jätkutoe süsteemsest mudelist ning selle rakendamise võimalustest.

 Rohkem infot projekti kohta: http://www.ami.ee/erikoolist-tavaellu-tohusa-vorgustikutoo-toel/