„Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele [LÕPPENUD]

Norra Finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud programmi „Rahvatervis” eeldefineeritud pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames, sõlmisid Sotsiaalkindlustusamet ning Kaagvere Erikool lepingu „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“ (Teenus I) osutamiseks.

Teenuse osutamise periood: 19.03.2015 - 31.03.2016

Teenuse osutamise koht: Maarjamaa Hariduskolleegium (endise nimega Kaagvere Erikool)

Teenuse osutamise eesmärk on tagada lapsele võimetekohasem toimetulek- ja kohanemisvõime igapäevaelus, võrreldes teenusele eelnenud perioodiga integreerides vajaduspõhiselt tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusteenuseid.

Teenuse eeldatav tulemus:

* Teenuse osutamise tulemusena saavutab laps parema toimetuleku- ja kohanemisvõime igapäevaelus, võrreldes teenusele eelnenud perioodiga.

* Teenuse tulemusena paraneb järk-järgult lapse toimetulek teda ümbritsevas keskkonnas igapäevaste olukordade ja tegevustega samuti võimetekohase õppimisega nii teenusel olles kui ka üleminekul tavapärasesse keskkonda

Teenuse sihtrühm

Teenus on mõeldud komplekse probleemistikuga lastele, kellel on diagnoositud psüühikahäired ning kellele olemasolevad tugimeetmed pole vajalikul määral mõjunud ja kes vajavad abisaamiseks pikemaajalist rehabilitatsiooniteenust. Kuna teenusel osalejate arv on piiratud on ka sihtrühmale rakendatud kitsendused: normintellekt, raske või sügav puudeaste, vanuserühm, rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Teenuse sihtrühmaks on koolikohustuslikus eas 10-17 aastased lapsed, kellele on määratud raske või sügav puue ning esinevad raskekujulised psüühilised häired, millest tulenevalt ei tule lapsed toime koolikohustuse täitmisega ja igapäevase eluga.

Teenuse tegevused

Teenus on pikaajaline (mitte vähem kui kolm kuud, keskmiselt kuni aasta) ning koosneb kolmest vormist: ööpäevaringne, päevane ja järeltoetus.

Teenuse jooksul toimub tegevus kolme keskkonna, elu- õppe- ja teraapiakeskkonna kaudu. Kõik tegevused nendes keskkondades on omavahel läbipõimunud ning toimivad ühtse tervikuna. Igapäevane tegevus baseerub individuaalsel lähenemisel, milles kasutatakse nii analüütilise-, süsteemse- kui ka käitumis- ja miljööteraapia meetodeid. Teenusel olevaid tegevusi ja teraapiaid teostab teenuseosutaja rehabilitatsioonimeeskond, kuhu kuuluvad: lastepsühhiaater, psühhiaatriaõde, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog, eripedagoog, sotsiaaltöötaja. Teenuse osutamisega seotud meeskonna hulka kuulub ka kasvataja-sotsiaalpedagoog, õpetaja abi, öökasvataja, öökasvataja abi.

Teenuse kirjeldus on leitav siit 

Lisainfo:

Sotsiaalkindlustusameti koduleht

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/projektist/

Sotsiaalministeeriumi kodulehelt

http://www.sm.ee/et/rahvatervise-programm

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste koduleht

http://www.eeagrants.fin.ee/

Norway Grants kodulehelt

http://eeagrants.org/