Õppekava fail

Ainekavad

Ainevaldkond “Keel ja kirjandus”
Ainevaldkond “Võõrkeeled”
Ainevaldkond “Matemaatika”
Ainevaldkond “Loodusained”
Ainevaldkond “Sotsiaalained”
Ainevaldkond “Kunstiained”
Ainevaldkond “Tehnoloogia”
Ainevaldkond “Kehaline kasvatus”
Ainekava "Robootika"
Ainekava LÕK

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Õppimine
Saki järjekord: 
6